מזכירות ולשכת ראש המועצה

מזכיר המועצה מקומית עילוט, נושא באחריות על המינהל הכללי במועצה, ניהול משאבי אינוש וכח אדם וכן ניהול מערך השירותים במועצה.

מזכיר המועצה עומד בראש המינהל הכללי של המועצה ואחראי על העבודה השוטפת של המועצה.

מזכיר המועצה: עבד אלחלים אבו ראס, עו”ד.

טלפון קווי: 04-6580103

פקס: 04-6564224

דוא”ל: hallim24@gmail.com

שעות קבלהת קהל: ימי ב-ה’ בין השעות 09:30 -15:30.

תפקיד המזכיר:

כינוס ישיבות המליאה וההנהלה והכנת הנושאים לדיון.

אחראי על ועדות המועצה ומעקב אחר ביצוע החלטותיהן.

כח אדם: ניהול העובדים במועצה, ניהול מדיניות השכר וריכוז הנושאים הדורשים ייעוץ משפטי.

העברת מידע לציבור, פניות ותלונות הציבור, חוק חופש המידע.

נהלים: אחראי על קביעת נהלים חדשים, רענון נהלים קיימים, התנהלות המועצה בנוהל ובמינהל תקינים.

חוקי עזר: טיפול בחקיקת חוקי עזר חדשים.

שירותי חירום: ממלא מקום קב”ט ואחראי על מערך האבטחה במוסדות החינוך, מרכז ועדת מל”ח מקומית.

הנפקת אישורים שונים ותעודות לתושבים.

אחראי על נושא המכרזים במועצה, מרכז ועדת רכש במועצה, טיפול בבעיות ובפניות שאין להן כתובת ברורה בקרב המועצה.