מבקר המועצה ותלונות הציבור

מחלקת הביקורת מנויה מעובד אחד שמועסק במשרה חלקית (50%) מאז 1998. מבקר הוא רואה חשבון, ו’גדי אבו ראס.

 

להן תפקידי המבקר :

(א) ואלה הם תפקידי המבקר:

1 . לבדוק אם פעולות המועצה , לרבות פעולות לפי חוק התכנון

והבנייה, בתשנ”ה- 1965 , נעשו כדין בידי המוסמך לעשותם

תוך שמירה על טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון;

 1. לבדוק את פעולות עובדי המועצה ;
 2. לבדוק אם הוראות הנוהל של המועצה מבטיחות קיום

הוראות כל דין , טוהר המידות ועקרונות היעילות

והחיסכון ;

 1. לבקר את הנהלת החשבונות של המועצה ולבדוק אם דרכי

החזקת כספי המועצה והחזקת רכושה ושמירתו מניחות

את הדעת ;

 1. לבדוק אם תוקנו הליקויים בהנהלת עניני המועצה שעליהם

הצביע המבקר או מבקר המדינה .

(ב) הביקורת לפי סעיף קטן (א) תיעשה גם לגבי המועצה הדתית                       שבתחום המועצה וכן לגבי כל תאגיד, מפעל , מוסד, קרן או

גוף אשר המועצה משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר

מעשירית לגבי אותה שנת תקציב , או משתתפת במינוי

הנהלתם (כל אחד מאלה , להלן – גוף מבוקר ).

(ג) בכפוף להוראות סעיף קטן (א), יקבע המבקר את תכנית

עבודתו השנתית, את נושא הביקורת בתקופה פלונית ואת

היקף הביקורת לפי –

1 . שיקול דעתו ;

2 . דרישת ראש המועצה לבקר עניין פלוני ;

 1. בכל האפשר בהתאם להמלצות ועדת הביקורת .

(ד) המבקר יקבע, לפי שיקול דעתו, את הדרכים לביצוע

ביקורתו.

(ה) המבקר יכין ויגיש לראש המועצה מדי שנה הצעות תקציב

שנתית ללשכתו לרבות הצעת תקן עובדים ; המועצה תדון

במסגרת דיוניה בהצעת התקציב השנתי , בהצעת התקציב

והתקן של לשכת המבקר, כפי שהגיש המבקר .

 

מינוי המבקר :

(א)   לא ימונה אדם למבקר מועצה ולא יכהן כמבקר מועצה

אלא אם כן נתקיימו בו כל אלה :

 1. הוא יחיד;
 2. הוא תושב ישראל ;
 3. הוא לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון;

4 .     הוא בעל תואר אקדמי מאת מוסד להשכלה גבוהה

בישראל או מוסד להשכלה גבוהה בחוץ הארץ שהכיר

בו, לעניין זה, מוסד להשכלה גבוהה בישראל או שהוא

עורך דין או רואה חשבון ;

 1. הוא רכש ניסיון במשך שנתיים בעבודה ביקורת .

(ב)   מי שכיהן כחבר מועצה לא ימונה למבקר אותה מועצה

ולא יכהן ככזה, אלא אם כן עברו עשר שנים מתום

כהונתו כחבר מועצה .

(ג)   מי שהיה מועמד בבחירות למועצה לא יכהן כמבקר

אותה מועצה , למשך כל תקופת כהונתה של המועצה

שהיה מועמד לה .

(ד)   על אף האמור בסעיף קטן (א) , רשאי הממונה על המחוז                                           לאשר מינויו למבקר המועצה של אדם אשר לא נתמלאו בו-

 1. אחד התנאים המנויים בסעיף קטן (א) (4) , אם רכש ניסיון

במשך עשר שנים בעבודת ביקורת בגוף ציבורי כמשמעו

בחוק הביקורת הפנימית , התש נ”ב 1992;

 1. התנאי שבסעיף קטן (א) (5) , אם עבר השתלמות מקצועית

שאישר השר .

 

המצאת מידע למבקר :

(א) ראש המועצה וסגניו, חברי המועצה, עובדי המועצה, ראש

המועצה הדתית וסגניו, חברי המועצה הדתית, עובדי

המועצה   הדתית , וחברים ועובדים של כל גוף מבוקר,

ימציאו למבקר, על פי דרישתו , כל מסמך שברשותם אשר

לדעת המבקר דרוש לצורכי הביקורת ויתנו למבקר כל

מידע או הסבר שיבקש .

(ב) למבקר או לעובד שהוא הסמיך לכך תהיה גישה, לצורך

ביצוע תפקידו, לכל מאגר מידע רגיל או ממוחשב, לכל

בסיס נתונים ולכל תוכנת עיבוד נתונים אוטומטי של

המועצה או של גוף מבוקר .

(ג) לגבי מידע החסוי על פי דין , יחולו על המבקר ועל העובדים

מטעמו המגבלות הקבועות בחוק או לפיו לגבי המורשים

לטפל במידע כאמור .

(ד) עובד של המבקר שאינו עובד המועצה יחולו עליו לעניין

עבודתו האמורה , כל איסור והגבלה החלים על עובד

הציבור שהוא עובד המבקר .

(ה) לצורך ביצוע תפקידו , יוזמן המבקר ויהיה רשאי להיות נוכח

בכל ישיבה של מליאת המועצה או של כל ועדה מוועדותיה או כל ועדה

מוועדותיו של גוף מבוקר , בישיבה שאינה סגורה רשאי להיות נוכח גם

עובד מעובדיו של המבקר .

דו”ח על ממצאי הביקורת :

(א) המבקר יגיש לראש המועצה אחת לשנה דו”ח על ממצאי

הביקורת שערך; בעת הגשת הדו”ח כאמור ימציא

המבקר העתק ממנו לוועדת הביקורת .

(ב) בנוסף לאמור בסעיף קטן (א) רשאי המבקר להגיש לראש

המועצה ולוועדת הביקורת דו”ח על ממצאי ביקורת שערך

בכל עת שייראה לו או כאשר ראש המועצה או ועדת

הביקורת דרשו ממנו לעשות כן .

(ג) בתוך שלושה חודשים מיום קבלת דו”ח המבקר יגיש ראש

המועצה לוועדת הביקורת את הערותיו על הדו”ח וימציא

למועצה העתק מהדו”ח בצירוף הערותיו .

(ד) ועדת הביקורת תדון בדו”ח המבקר ובהערות ראש המועצה

עליו ותגיש למועצה לאישור את סיכומיה והצעותיה

בתוך חודשיים מיום שנמסרו לה הערות ראש המועצה כאמור

בסעיף קטן (ג); בטרם תשלים הועדה את סיכומיה

והצעותיה רשאית היא , אם ראתה צורך בכך,לזמן לדיוניה

נושאי משרה של המועצה או של גוף מבוקר כדי לאפשר

להם להגיב על הדו”ח .

(ה) תוך חודשיים מן היום שבו הגישה ועדת הביקורת את

סיכומיה והצעותיה תקיים המועצה דיון מיוחד בהם

ותחליט בדבר אישור ההצעות .

 

 

(ו) לא יפרסם אדם דו”ח מן האמורים בסעיף זה את תוכנו

לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה , ואולם רשאים

המבקר או ראש המועצה באישור הועדה, להתיר פרסום

כאמור לעניין סעיף קטן זה “דו”ח” – לרבות חלק מדו”ח

ולרבות ממצא ביקורת .

(ז) הוגש דו”ח הביקורת למועצה יעביר ראש המועצה העתק

ממנו לשר; אין בהוראות סעיף זה לגרוע מסמכות השר

לפיסעיף 203 .

 

ועדה לענייני ביקורת :

 

(א)     המועצה תבחר מבין חבריה ועדת ביקורת .

 • ראש המועצה וסגניו לא יהיו חברים בוועדת הביקורת.
 • מספר חברי ועדת הביקורת לא יפחת משלושה ולא יעלה על חמישה , ובלבד שבמועצה שלידה פועלת ועדת הנהלה ולא כל

הסיעות במועצה מיוצגות , בה יהיה לפחות חבר אחד של ועדת

הביקורת נציג של סיעה שאיננה מיוצגת בוועדת ההנהלה .

(ד) יושב ראש ועדת הביקורת יהיה מסיעה שונה מזו של ראש

המועצה , זולת אם הייתה במועצה סיעה אחת בלבד .

 

תפקידי ועדת ביקורת :

(א) אלה תפקידי ועדת הביקורת :

 1. לדון בכל דו”ח ביקורת של מבקר המדינה ושל נציב תלונות

הציבור על המועצה .

 1. לדון בכל דו”ח של משרד הפנים על המועצה ובכל דו”ח של

מבקר המועצה .

 1. לדון בכל דו”ח ביקורת אחר על המועצה שהוגש לפי כל דין.
 2. לעקוב אחר תיקון הליקויים שהעלתה הביקורת .

(ב) ועדת הביקורת תגיש למועצה את סיכומיה והצעותיה .