מכרז מס' 7/2021 שכירות מחסנים למועצה המקומית -פרסום שני

العطاءات

מכרז מס' 7/2021 שכירות מחסנים למועצה המקומית -פרסום שני

מועצה מקומית עילוט

מכרז מס' 07/2021-פרסום שני

שכירות מחסנים למועצה המקומית

 

 

 

מועצה מקומית עילוט מזמינה בזאת הצעות מחיר עבור השכרת מחסנים למועצה והכל לפי הפירוט במסמכי המכרז .

על הנכס המוצע להיות בתחום שיפוט מועצה מקומית עילוט .

ניתן לרכוש את מסמכי המכרז תמורת תשלום סך 500 ₪ שלא יוחזרו .

על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית ע"ס 5000 ₪ בתוקף עד תאריך 30/11/2021.

מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי 23/09/2021 שעה 12:00 במסירה ידנית למזכיר המועצה .

הרשות אינה חייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי .

יתר התנאים מפורטים במסמכי המכרז.

 

 

בכבוד רב,

אברהים אבו ראס

ראש המועצה