מכרז פומבי מס' 15/2021 מתן שירותי חשבות שכר למועצה מקומית עילוט

العطاءات

מכרז פומבי מס' 15/2021 מתן שירותי חשבות שכר למועצה מקומית עילוט

מכרז פומבי מס' 15/2021

מתן שירותי חשבות שכר למועצה מקומית עילוט

 

 

מועצה מקומית עילוט (להלן "המועצה") מתכבדת בזאת להזמין הגשת הצעות למתן שירותי חשבות שכר ,עבורה(להלן "השירותים") , הכל בהתאם לתנאים והמרכיבים המפורטים במסמכי המכרז .

·        פרטי המכרז מצויים בחוברת המכרז ,אותה ניתן לרכוש במשרדי המועצה תמורת סך של 300 ₪ בימים א-ה בין השעות 08:30-15:00 .

·        ניתן לעיין בחוברת המכרז וביתר התנאים באתר הרשמי של המועצה ILUT.MUNI.IL

·        את ההצעה בצירוף כל המסמכים יש להגיש עד ולא יאוחר מיום 13/01/2022 בשעה 12:00 בתיבת המכרזים המצוייה במשרדי המועצה במסירה ידנית בלבד .

 

בכבוד רב ,

            אברהים אבו ראס

יו"ר המועצה