פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין מס' 09/2021

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין מס' 09/2021

حرر في تاريخ :11/29/2021

                                               פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין מס' 09/2021

אשר נערכה ביום שני  22/11/2021 בשעה 18:30 במשרדי המועצה

 

נכחו :                                                                                        נעדרו:

1-אברהים אבו ראס –יו"ר המועצה .                                  

2-מוחמד אבו ראס –חבר המליאה.                                            1-  סעיד עבוד-חבר .

3-פרג עבוד-סגן יו"ר המועצה .                                                  2 - שריף אבו ראס –חבר .

4- חסן עלי –סגן ומ"מ ראש המועצה .                                  

5-אברהים אבו זוויד – חבר המליאה.                                                   

 6- סאלח עבוד-חבר המליאה.

 7- ח'אלד חטיב –חבר המליאה.

                                                                                                                                                                                                             

משתתפים קבועים :

1-עבד אלחלים אבו ראס –מזכיר המועצה .

2-אברהים אבו ראס –יועמ"ש .

3-סברי אבו ראס –גזבר המועצה .

4-מוסטפא אבו ראס –מנהל על"א .

על סדר היום :

 

1-    אישור פרוטוקול המליאה מס' 8/2021.

2-    ביטול הפקעה על שם מ.מ.עילוט  לפי סעיף 19 לפקודת הקרקעות בקרקע הידועה בגוש 17485 חלקה 41 בשטח 2,452 מ"ר .

 

מזכיר המועצה –לפי בקשת גזבר המועצה מוצע להוסיף לדיון בישיבת היום נושא חדש כמפורט להלן :

אישור הגדלת תב"ר משרד השיכון בסך של 43,000 ₪ לביצוע כביש ח'ורי יוסף ראש שטח. מזכיר המועצה ביקש לערוך הצבעה לאישור העלאת הנושא על סדר יום המליאה .

החלטה-מאושר פה אחד העלאת הנושא לסדר יום העלאה .

1-אישור פרוטוקול המליאה מס' 08/2021.

חברי המליאה אישרו פה אחד את ההחלטות שניתנו ונתקבלו בישיבה מס' 08/2021 ,יודגש כי ההחלטות נתקבלו טלפונית לאור דחיפות העניין .

בפרוטוקול מס' 08/2021 נפלה טעות ברישום תוצאות ההצבעה ,בכך שחבר המליאה חסן עלי הצביע בעד ,סה"כ 8 חברים הצביעו בעד – מאושר לתיקון .

בנוסף בסעיף 3 לפרוטוקול המליאה מס' 7/2021 נפלה טעות דפוס בכך שצוין כי אחוז הבנייה הנו 10% במקום 20%.

מאושר לתקן את הפרוטוקול ולשנות השיעור ל 20%.

2        - ביטול הפקעה על שם מ.מ.עילוט  לפי סעיף 19 לפקודת הקרקעות בקרקע הידועה בגוש 17485 חלקה 41 בשטח 2,452 מ"ר .

ראש המועצה –מדובר בחלקת קרקע בשטח 2,452מ"ר  באזור תעשייה ביישוב בהתאם לבקשת המועצה ,הועדה המקומית לתכנון ובנייה מבוא עמקים ביצעה הפקעה בקרקע כמתואר לעיל לטובת המועצה וזאת בהתאם לתכנית מס' 257-0268961.

הודעה על הפקעה לפי סעיף 19 לפקודת הקרקעות פורסמה בילקוט הפרסומים מס' 9026 מיום 5/8/2020.

מטרת ההפקעה הינה הוכחת בעלות וזכויות קניין כדי לקדם הקמת מבנה ציבור על הקרקע (תחנת כיבוי אש ).

לאחרונה התברר כי בין רשות מקרקעי ישראל לבין מינהל הדיור הממשלתי נחתם חוזה חכירה בגין אותה קרקע כאשר הייעוד הנו אותו ייעוד ,הקמת תחנת כיבוי אש על הקרקע .

החוזה נחתם בתאריך 02/05/2018 כשנתיים לפני ביצוע ההפקעה .

 לרשות מקרקעי ישראל שולם  ע"י מינהל הדיור הממשלתי מלוא סכום התמורה בגין הסכם החכירה .

המועצה נדרשה לבטל את ההפקעה היות וקיים הסכם חכירה חתום בין הצדדים .

יועמ"ש –בהתאם לסעיף 14 לחוק ניתן לבטל הפקעה ולהשיב את הקרקע לנפקע בהתקיים תנאים מסוימים כמפורט בחוק,

במקרה שלנו אין מניעה לבטל את ההפקעה היות והמטרה לשמה בוצעה ההפקעה מושגת באמצעות חוזה החכירה החתום בין רמ"י ומינהל הדיור הממשלתי .

חסן עלי –שאל למה מינהל הדיור הממשלתי לא חותם חוזה עם המועצה .

סאלח עבוד –שאל אם התחנה המיועדת תשרת רק היישוב עילוט או שמדובר בתחנה אזורית .

ראש המועצה ביקש מחברי המליאה לבטל ההפקעה כמפורט בכותרת סעיף זה.

להלן נוסח הצעת ההחלטה :

ביטול ההפקעה על שם מ.מ.עילוט שבוצעה לפי סעיף 19 לפקודת הקרקעות בקרקע הידועה בגוש 17485 חלקה 41 בשטח 2,452 מ"ר באזור תעשיה עילוט .

הצבעה-מאושר פה אחד .

החלטה –הוחלט לפנות לוועדה המקומית לתכנון ובנייה מבוא העמקים בבקשה לביטול ההפקעה ע"ש מ.מ.עילוט בגוש 17485 חלקה 41 בהתאם להחלטת המליאה.

3-הגדלת תב"ר משרד הבינוי והשיכון בסך 43,000 ₪ לביצוע כביש אלח'ורי יוסף ראש שטח .

סברי-לרשות קיימת הרשאה ממשרד השיכון ע"ס 2,600,000 ₪ לביצוע עבודות בכביש אלחורי יוסף .

נתקבלה הרשאה חדשה בתוספת של 43,000 ₪ ,יש לאשר הגדלת תב"ר בסך 43,000 ₪ .

הצבעה-מאושר פה אחד .

החלטה –מאושר פה אחד הגדלת התב"ר בסך של 43,000 ₪ 

 

                                                                                                                                                                     רשם –עבד אלחלים אבו ראס 

 להורדת הפרוטוקול לחץ כאן 

 

 

 

              

اشترك بالقائمة البريدية