הסכם מדיניות פרטיות ותנאי שימוש – אתר מועצת עילוט

הסכם מדיניות פרטיות ותנאי שימוש – אתר מועצת עילוט

פורסם בתאריך :5/12/2019

הסכם מדיניות פרטיות ותנאי שימוש – אתר מועצת עילוט

 

כללי

המועצה המקומית עילוט מציעה את המידע באתר זה ברשת האינטרנט (להלן: "השרות"), לכל משתמש/ת היוצר קשר או מתקשר עם אתר המועצה או שהינם בעליו של חשבון ממנו נערכת התקשרות לאתר .

זכויות יוצרים

לפי דיני זכויות היוצרים, לרבות הדין הישראלי ואמנות בין-לאומיות, זכויות היוצרים בפירסומי המועצה המקומית עילוט המתפרסמים באתר זה שייכים למועצת עילוט. פרסומי המועצה המקומית משמעם הטקסטים ו/או התמונות ו/או המפות ו/או האיורים ו/או קטעי הוידיאו ו/או קבצי מלל ו/או גרפיקה ו/או יישומי תכנה (להלן: החומר המוגן) שייכים למועצה המקומית עילוט, אלא אם נקבע באופן מפורש כי זכויות היוצרים שייכות לגורם אחר.

המשתמש רשאי לעשות שימוש הוגן בחומר המוגן. בעשותו שימוש הוגן בחומר המוגן מתחייב המשתמש לציין את המקור ממנו נלקח החומר המוגן. אסור למשתמש לעשות בחומר המוגן כל סילוף, פגימה או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן העלולה לפגוע בכבודה, במעמדה, או בשמה של המועצה המקומית עילוט.

 

--------------------------------------------------------------------------------
 

אחריות המועצה המקומית עילוט

השרות מוצע לציבור כמות שהוא ("as is") ומועצת עילוט לא תישא באחריות להתאמת השרות לצרכי המשתמש. המועצה המקומית עילוט לא תישא בכל אחריות לנזק שייגרם למשתמש ו/או כל צד שלישי עקב השימוש בשרות זה ו/או במידע הכלול בו. "נזק" פירושו כל נזק, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות נזק שנגרם כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע בשירות, ממידע שגוי ו/או מטעה המופיע בשירות, מהשבתתו הזמנית או הקבועה של השרות, משימוש ביישומים או ישומוני תוכנה שהורדו ישירות או באמצעות השרות או הופעלו כתוצאה משימוש בשרות ממחיקה שינוי או כל שיבוש אחר שנגרם למידע המופיע בשרות או מכל נזק שהוא שנגרם כתוצאה משימוש באתר אחר המקיים קישוריות בינו ובין אתר זה.

המשתמש בלבד נושא באחריות לגבי האופן שבו הוא עושה שימוש בשירות ו/או במידע המתפרסם בשרות, וכן, לכל נזק העשוי להיגרם כתוצאה משימוש כאמור.

במידה שתתגלה סתירה ו/או אי התאמה בין המידע המתפרסם בשירות ולבין מידע המתפרסם בפרסומים רשמיים של המועצה המקומית עילוט, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים. 

--------------------------------------------------------------------------------
 

שימוש בקישורים

באתר זה מצויים קישורים (links) לאתרים אחרים. הקישורים נועדו לנוחות המשתמשים בלבד. אין בין המועצה המקומית עילוט ובין בעלי האתרים האחרים שאינם שייכים למועצת חיפה (להלן: אתרי צד ג'), יחסים משפטיים ו/או מסחריים, ואין למועצת עילוט כל שליטה או זכות בחומר המצוי באתרים אלו. אין המועצה המקומית עילוט אחראית לתוכן החומר המצוי באתרי צד ג'. אין בקישורים לאתרי צד ג' משום מתן תוקף, אישור, המלצה, או העדפה של מועצת עילוט חיפה לאותם אתרים המקושרים, לרבות לפרסומים המופיעים באתרים אלו ו/או למפעיליהם.

--------------------------------------------------------------------------------
 

פניות למועצה המקומית עילוט באמצעות השירות

המשתמש מוזמן לפנות למועצת עילוט באמצעות טפסי משוב, כתובות דואר אלקטרוני המופיעות בשרות בכפוף לכך שימסור את שמו ופרטיו המלאים. המועצה המקומית עילוט רשאית למסור תשובתה לפונה, במידה שזו נתבקשה, באמצעות שרות זה (דואר אלקטרוני) או בכל דרך אחרת שתמצא לנכון.

 

הצהרת פרטיות

כללי

המועצה המקומית עילוט מחויבת לשמור על פרטיותכםמועצת עילוט באמצעות אתר האינטרנט מציעה מידע ושירותים מקוונים לקהל הרחבהמיועד למשתמשים בכל הגילאיםהצהרת פרטיות זו נוגעת אך ורק למידע האישי הנאסף באמצעות האתרשמירת פרטיותכם והשימוש במידע מתבצע באופן המתואר בהצהרת פרטיות זו.

המועצה המקומית עילוט שמחה לקבל את הערותיכם לגבי הצהרת פרטיות זואם הנכם סבורים כי מועצת עילוט לא פעלה בהתאם להצהרה זואנא פנו אלינו באמצעות טופס יצירת קשר.

--------------------------------------------------------------------------------
 

מהו המידע הנאסף ומדוע?

בשירותים מסוימים באתרהמועצה המקומית עילוט אוספת מידע אישיכגון שםכתובת בביתמספרי טלפוןכתובת דואר אלקטרוני וכדומהמועצת עילוט עשויה אף לאסוף מידע כגון מיקודגילמיןהעדפותתחומי עניין ונושאים מועדפיםמידע הנאסף על-ידי המועצה המקומית עילוט עשוי להיות משולב עם מידע הקיים במאגרי המועצהמטרת איסוף המידע תהיה רק כאשר המידע נחוץ למען אספקת השירות או למטרת אבטחת השירות.

המועצה המקומית עילוט אוספת גם מידע מסוים אודות החומרה והתוכנה במחשב שלכםמידע זה כוללכתובת IP, סוג הדפדפן,זמני גישה וכדומהמידע זה משמש את מועצת עילוט להפעלת השירותלשמירה על אבטחת השירות ולצורך סטטיסטיקה כללית לגבי השימוש בשירות.

המועצה המקומית עילוט עוקבת אחר הדפים בהם הנכם מבקריםכדי לגלות אילו דפים ושירותים הם הפופולאריים ביותרהמידע משמש להמשך פיתוח האתר בהתאמה לצרכי הלקוח.

לעיתים יופיעו קישורים באתר עילוט לאתרים חיצונייםהמועצה המקומית עילוט ממליצה לך לעיין בהצהרות הפרטיות של אתרי האינטרנט שאליהם אתה בוחר לעבור מתוך האתרכדי שתבין כיצד אתרים אלה אוספים מידע אודותיךמשתמשים בו ומשתפים אותו עם גורמים אחריםהמועצה המקומית עילוט אינה אחראית להצהרות הפרטיות או לתוכן אחר באתרי אינטרנט שמחוץ לאתר האינטרנט של מועצת חיפה.

--------------------------------------------------------------------------------
 

איזה שימוש נעשה במידע?

המועצה המקומית עילוט ושותפי השירות התפעוליים שלה אוספים את המידע האישי שלך הנחוץ לאספקת השירות בלבד ומשתמשים בו כדי לתפעל את האתר ולספק את השירותים שביקשתםמועצת עילוט אף עשויה לפנות אליך כדי לספק מידע מקומי,ליצור עמך קשרלבצע סקרים כדי לבדוק את דעותיך לגבי השירותים הקיימים וכן להציע לך שירותים חדשים.

המועצה המקומית עילוט אינה מוכרתמשכירה או מחכירה את רשימות הלקוחות שלה לגורם חיצוני כלשהו.

מדי פעם אנו שוכרים חברות אחרות כדי שיספקו שירותים מוגבלים מטעמנוכגון טיפול בעיבוד ובהעברה של הודעות דוארמתן תמיכה ללקוחותעיבוד של טרנזקציות או ביצוע ניתוח סטטיסטי של השירותיםאנו נספק לחברות אלה רק את המידע האישי הדרוש להן כדי לספק את השירותהחברות נדרשות לשמור על הסודיות של המידע שלך והן מנועות מלהשתמש במידע זה לכל מטרה אחרת.

המועצה המקומית עילוט אינה משתמשת במידע אישי רגישכגון גזעדת או שיוך פוליטיואינה חושפת מידע זהללא הסכמתךהמפורשת.

המועצה המקומית עילוט עשויה לגשת אל ו/או לחשוף את המידע האישי שלך אם תידרש לעשות זאת לפי חוק או מתוך אמונה בתום לב שפעולה זו חיונית כדי:

1.     לציית לצו החוק או לציית לתהליכים משפטיים הנוגעים למועצת עילוט או לאתר;

2.     להגן על הזכויות או הקניין של מועצת עילוט ואתר האינטרנטאו

3.   לפעול בנסיבות דחופות כדי להגן על הביטחון האישי של משתמשי האתר שלה או של הציבור כולו.
 

--------------------------------------------------------------------------------
 

אבטחת המידע

המועצה המקומית עילוט מחויבת להגנה על אבטחת המידע האישי שלכםאנו משתמשים במגוון של הליכים וטכנולוגיות אבטחה המסייעים להגנה על המידע האישי שלכם מפני גישהשימוש או חשיפה ללא הרשאהלדוגמהאנו מאחסנים את המידע האישי שאתם מספקים במערכות מחשב עם גישה מוגבלתכאשר אנו מעבירים באינטרנט מידע רגיש ביותר (כגון מספר כרטיס אשראי),אנו מגינים על המידע באמצעות הצפנהכגון פרוטוקול Secure Socket Layer (SSL).

הצטרף לרשימת התפוצה